MFK

Doradztwo i Windykacja

×

Ostrzeżenie

Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: com_tags, Nie znaleziono komponentu

Jeśli ktoś próbował pozbyć się kiedyś niechcianego lub uciążliwego lokatora wie jak długa to procedura. Na początek należy wnieść pozew o eksmisje a następnie na podstawie prawomocnego wyroku komornik będzie mógł dokonać opróżnienia lokalu.

Już samo postępowanie eksmisyjne jest długotrwałe a zacząć należy od wezwania lokatora do zapłaty czynszu jeśli powodem wszczęcia postępowania jest zadłużenie z tytułu opłat czynszowych. Zadłużonemu lokatorowi należy udzielić dodatkowego miesięcznego terminu do uregulowania zadłużenia pod rygorem wypowiedzenia umowy. Dopiero po tym czasie zachowując okres wypowiedzenia możemy umowę najmu wypowiedzieć a po bezskutecznym upływie tego okresu dopiero wnieść pozew o nakazanie opróżnienia lokalu. W wyroku sąd orzeka czy lokatorowi należeć się będzie lokal socjalny lub zamienny.
Ponieważ przyznanie przez gminę lokalu może trwać latami będzie można pozwać gminę o zapłatę odszkodowania z tytułu niezapewnienia lokatorowi lokalu socjalnego.
W sytuacji, gdy sąd nie przyzna lokatorowi prawa do lokalu socjalnego, wówczas od razu po wyroku eksmisyjnym można zwrócić się do komornika o przymusową eksmisję.
Przed przystąpieniem do opróżnienia lokalu komornik zgodnie z art. 1046 § 1 kodeksu postępowania cywilnego i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia wezwie lokatora do dobrowolnego wykonania obowiązku wynikającego z wyroku eksmisyjnego a po bezskutecznym upływie tego terminu komornik ustala, czy dłużnikowi przysługuje tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może on zamieszkać, oraz ustala sytuację rodzinną dłużnika. Jeżeli zaś dłużnikowi nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może on zamieszkać, komornik niezwłocznie występuje do gminy właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu z wnioskiem o wskazanie tymczasowego pomieszczenia. Taki lokal wskazać będzie musiała gmina ze swoich zasobów.
Jak więc uchronić się przed nieuczciwymi najemcami? - Najbezpieczniejsze dla właściciela jest zawieranie zamiast zwykłej umowy najmu, tzw. umowy najmu okazjonalnego. Jest to nowe rozwiązanie wprowadzone w 2010 r. właśnie w celu ochrony praw właścicieli lokali. Elementem takiej umowy jest oświadczenie najemcy (w formie aktu notarialnego), w którym zobowiązuje się do opróżnienia lokalu oraz oświadczenie osoby wskazanej przez najemcę potwierdzające, że w przypadku eksmisji będzie on mógł zamieszkać w jej lokalu. Jeżeli właściciel będzie zmuszony do eksmitowania najemcy wystarczy, że uzyska od sądu klauzulę wykonalności aktu notarialnego zawierającego ww. oświadczenie lokatora (co powinno być formalnością) i może iść z tym dokumentem od razu do komornika żądając eksmitowania lokatora. Nie ma konieczności wnoszenia do sądu powództwa o eksmisję i nie ma ryzyka, że najemcy zostanie przyznane prawo do lokalu socjalnego.


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17.11.1964 Kodeks Postępowania Cywilnego ( Dz. U. 1964 nr 43 poz. 296 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu postępowania o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości z dnia 22.12.2011 r.
Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu  cywilnego z dnia 21.06.2001 r. (Dz. U.
Autor: Magdalena Furmańczyk