MFK

Doradztwo i Windykacja

×

Ostrzeżenie

Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: com_tags, Nie znaleziono komponentu

Prawo zobowiązań regulujące formy wymiany dóbr i usług jest działem prawa cywilnego.

W celu dokonania wymiany dóbr i usług posługujemy się umowami. Umowa to czynność prawna, w której biorą udział co najmniej dwie strony. Najistotniejsze dla treści umowy to zgodne oświadczenie woli wszystkich stron czyli porozumienie.  Strony mogą się zobowiązać w umowie do czegokolwiek chcą bo tak stanowi zasada swobody umów – fundamentalna zasada prawa cywilnego, co oznacza tyle, że można zawierać różne umowy, nazwane i niezwane przez Kodeks Cywilny, z dowolnym kontrahentem i o dowolnej treści  - pod jednym wszakże warunkiem – zapisy umowy nie mogą być niezgodne z prawem i zasadami współżycia społecznego i muszą uwzględniać obowiązkowe elementy umowy wymagane przez przepisy prawa np. umowa o roboty budowlane.
Ze względu na obowiązki stron rozróżnia się między innymi umowy wzajemne a więc takie, gdzie każda ze stron zobowiązuje się do wykonania określonego świadczenia na rzecz drugiej strony np. umowa o dzieło, umowa zlecenie – gdzie jedna ze stron zobowiązuje się do wykonania określonych czynności, zaś druga zobowiązana jest do zapłaty wynagrodzenia.
W przypadku, kiedy kontrahent nie wykonuje lub niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z zawartej umowy i tym samym przyczynia się do poniesienia strat, szkód – to wówczas ponoszący szkodę może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym (art. 471 i nast. K.c.) Zgodnie z treścią powołanego przepisu dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania umownego. Naprawienie szkody powinno nastąpić poprzez zapłatę odszkodowania w wysokości odpowiadającej wielkości faktycznie powstałej szkodzie. Należy więc pamiętać, ze warunkiem dochodzenia odszkodowania jest to, że ponieśliśmy jakąś szkodę, stratę materialną. Jeśli bowiem pomimo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania nie doszło do powstania straty czy szkody wówczas nie możemy żądać odszkodowania. Kontrahent nie będzie także musiał zapłacić odszkodowania jeśli niewykonanie przez niego lub nienależyte np. nieterminowe wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które on winy nie ponosi np. siły przyrody. 
Warto zauważyć, iż kontrahent, z którym zawarliśmy umowę jest również odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, za pomocą których je wykonuje.
Warto również podkreślić, iż zwłoka kontrahenta w wykonaniu zobowiązania jest traktowana jako nienależycie wykonane zobowiązanie i również mamy prawo do wystąpienia o odszkodowanie w razie wynikłej z tego powodu szkody. Kiedy natomiast kontrahent opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego czyli np. zapłatą za zakupiony towar, wówczas mamy prawo żądać odsetek ustawowych za czas opóźnienia nawet kiedy nie powstała żadna szkoda.
Warto w umowie zamieścić tzw. Dodatkowe Zastrzeżenia  Umowne, mające na celu zabezpieczenie interesów stron. W szczególności zaliczają się do nich: zadatek, zaliczka, kara umowna, umowne prawo odstąpienia, odstępne. 

Autor: Magdalena Furmańczyk